Chính sách Bảo mật
Wevina luôn coi trọng quyền riêng tư và việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ giải thích các thông tin thu được từ khách hàng và cách xử lý chúng như dưới đây. Phương châm bảo mật này được áp dụng với mọi sản phẩm Wevina. Ở đây, Wevina là dịch vụ mà công ty Công ty Cổ phần Tiên phong Trực tuyến Việt Nam(Net frontier VietNam Co.,Ltd), (dưới đây sẽ được gọi là “Công ty”) cung cấp.
 • Về việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân

  Để có tài khoản sử dụng dịch vụ này khách hàng cần phải đăng ký địa chỉ Email. Địa chỉ Email được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản hoặc để gửi thông báo (Ví dụ, thông báo mật khẩu tài khoản và các thông báo khác) liên quan đến dịch vụ. Những thông tin chúng tôi được cung cấp này sẽ được lưu giữ khi còn hợp đồng người dùng.
 • Thông tin người sử dụng dịch vụ ngoài thông tin cá nhân

  1. Công ty chúng tôi thông qua ghi log trên máy chủ (server log) hay cookie, hoặc dựa vào phương pháp nhận thông tin cung cấp bởi người dùng (user) sẽ thu thập thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ (Dưới đây gọi là “Thông tin người sử dụng”) không phải thông tin cá nhân như loại trình duyệt (browser), lựa chọn ngôn ngữ, số lượng đường dẫn (link) đã nhấp chuột trong trang web Công ty, quốc gia nơi truy cập, ngày giờ, nhà cung cấp dịch vụ internet, trang web gốc (referer), trang web đích đến, địa chỉ IP, ... của người dùng đăng ký sử dụng hay người truy cập trang web Công ty và lưu trữ trên máy chủ của Công ty.
   Mục đích thu thập thông tin người sử dụng là như dưới đây.
   • Để người dùng có thể sử dụng dịch vụ của Công ty một cách thoải mái hay tiện lợi
   • Để cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ phù hợp với mỗi người dùng
   • Để hiển thị quảng cáo thích hợp nhất cho người dùng thông qua chủ quảng cáo
   • Để lấy số liệu thống kê về tình trạng sử dụng dịch vụ của Công ty hay trang web của Công ty nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quảng cáo của Công ty hay các công ty liên kết
  2. Công ty xử lý, lưu trữ tệp tin trang web (site file) đã được biên tập với mục đích cung cấp dịch vụ trang web cho người đăng ký sử dụng.
  3. Công ty lưu trữ mọi thư mục của trang web đã được tạo ra bằng dịch vụ này. Mục lục nội dung (content index) và thẻ (tag), ảnh chụp màn hình mới nhất (screen shot) của trang web người đăng ký sử dụng sẽ có thể được sử dụng với mục đích tăng số lượng xem trang web Wevina. Các thư mục này được công khai với bên thứ ba.
  4. Trường hợp người dùng liên lạc bằng Email và các phương pháp khác với Công ty, những nội dung liên lạc này sẽ được lưu trữ nhằm mục đích xử lý nội dung hỏi và trả lời các yêu cầu của người dùng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ.
  5. Các đường dẫn (link) có thể được tạo ra dưới định dạng có thể truy lại xem Wevina đã được sử dụng hay không. Công ty chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Về sử dụng Cookie

  Công ty sử dụng kỹ thuật gọi là Cookie.
  Cookie là cơ cấu lưu lại thông tin đặc trưng một cách tạm thời dưới dạng dữ liệu vào máy thông tin mà người dùng (user) sử dụng để có thể phân biệt người dùng này với người dùng kia nhờ vào các dữ liệu đó mỗi khi người dùng kết nối.
  Người dùng có thể không cho phép Cookie bằng việc thay đổi thiết lập của trình duyệt nhưng nếu không cho phép Cookie, dịch vụ của Công ty hay trang web của Công ty có thể sẽ không thể sử dụng được bình thường.
  Về Cookie của Công ty trên trang web của các công ty khác
  • Khi người dùng ghé thăm trang web của công ty khác có hiển thị quảng cáo và dịch vụ được phát đi bởi Công ty, Công ty sẽ lưu và tham chiếu thông tin Cookie tới máy tính người dùng.Thông tin Cookie sẽ không được cung cấp trực tiếp cho công ty khác mà được sử dụng và quản lý theo chính sách bảo mật của Công ty chúng tôi.
  • Thông tin được thu thập bằng Cookie có thể sẽ được cung cấp cho các công ty liên kết như là thông tin thống kê.
  • Dữ liệu cung cấp bao gồm các số liệu thống kê như thuộc tính người dùng đã truy cập và tình hình sử dụng dịch vụ nhưng hoàn toàn không có thông tin nào có thể xác định được danh tính người dùng.
  Về Cookie của dịch vụ Công ty hay của công ty khác trên trang web Công ty
  • Công ty chúng tôi có thể sẽ cho phép dịch vụ của Công ty hay công ty hiển thị quảng cáo trên trang web Công ty (Dưới đây gọi là “Chủ quảng cáo”) và các công ty liên kết nghiệp vụ khác (Dưới đây gọi là “Nơi liên kết nghiệp vụ”) lưu và tham chiếu Cookie trên máy tính của người dùng.
  • Việc sử dụng Cookie bởi chủ quảng cáo và nơi liên kết nghiệp vụ sẽ được thực hiện tuân theo chính sách bảo mật của bản thân các công ty đó chứ không phải theo chính sách bảo mật của Công ty. Trường hợp quý vị muốn biết rõ về các giải thích liên quan đến sử dụng Cookie, thông tin thu được bằng Cookie, thủ tục opt-out (quyền từ chối sử dụng Cookie)... xin hãy kiểm tra chính sách bảo mật của các công ty.
 • Chia sẻ và công khai thông tin cá nhân

  Về nguyên tắc Công ty sẽ không công khai thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Tuy nhiên, các trường hợp dưới đây không ở trong giới hạn đó.
  • Để đáp ứng yêu cầu công khai, giấy gọi ra tòa, lệnh điều tra hoặc các thủ tục pháp luật khác dựa trên các quy định pháp luật được áp dụng
  • Để đảm bảo sự an toàn cho khách hàng khác và công chúng nói chung
  • Để tăng cường quy định sử dụng hoặc quyền lợi của Wevina
  • Wevina có thể sẽ sử dụng bên thứ ba do ký hợp đồng thuê dịch vụ. Trong những trường hợp như vậy, thông tin khách hàng sẽ được dùng chung
  Khi có yêu cầu của người dùng, Công ty sẽ công khai thông tin mà Công ty đang nắm giữ cho người đó một cách không chậm trễ. Hơn nữa, các thông tin đó sẽ được công khai qua Email.
 • Miễn trách nhiệm

  Các trường hợp dưới đây Công ty sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc bên thứ ba lấy được thông tin cá nhân.
  • Trường hợp chính người dùng sử dụng chức năng của dịch vụ của Công ty hoặc bằng phương tiện khác để lộ thông tin cá nhân
  • Trường hợp chính người dùng đăng thông tin cá nhân của bản thân lên trang web của Công ty
 • Thay đổi tuyên bố bảo mật

  Công ty có thể sẽ thay đổi tuyên bố bảo mật này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thu hẹp quyền lợi của người dùng mà không có lý do hợp lý. Tất cả sự thay đổi tuyên bố bảo mật sẽ được thông báo tại trang này. Tuy nhiên khi có thay đổi quan trọng, có thể chúng tôi sẽ thông báo riêng.
 • Nơi đặt câu hỏi liên quan đến tuyên bố bảo mật

  Để đặt các câu hỏi liên quan tới tuyên bố bảo mật của Công ty xin hãy liên lạc tới địa chỉ dưới đây.
  Email: support@wevina.vn

Wevina INC

 • Hà Nội - Việt Nam

 • Phone:

  Hotline 0912.345.678

 • E-mail:   

  support@wevina.vn
 • All right reserved.